Säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Montessori-lastentalo ry ja sen kotikunta on Espoon kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lasten oikeuksien huomioimista ja toteutumista yhteiskunnassa riippumatta rodusta, varallisuudesta, uskonnollisesta tai poliittisesta vakaumuksesta. Lisäksi yhdistyksen tarkoitus on tehdä tunnetuksi tohtori Maria Montessorin kehittämiä kasvatus- ja opetusmenetelmiä sekä edistää niiden soveltamista, käyttöä ja edelleen kehittämistä Suomen päiväkodeissa ja peruskouluissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

a) Ylläpitää lasten päiväkotia hankkimalla tai muuten järjestämällä sille tiloja ja välineistöä sekä palkkaamalla tarvittavan opetushenkilökunnan.

b) Avustaa Montessori-peruskoulua ja sen opettajia hankkimalla tai muuten järjestämällä sille tiloja ja välineistöä.

c) Järjestää lapsille Montessori-pedagogiikkaan perustuvaa viriketoimintaa.

d) Suunnittelee ja järjestää Montessori-pedagogiikkaan ja sen tukemiseen liittyviä valistus- ja koulutustilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja jälkisäädöksiä, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahankeräystä ja arpajaisia.

3 §

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä yhdistyksen ylläpitämässä päiväkodissa olevien lasten huoltajat sekä Espoon peruskouluissa Montessoriluokilla olevien lasten huoltajat. Yhdistyksen kannattajajäseniksi voivat liittyä 18 vuotta täyttäneet henkilöt tai oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat edistää 2 § mainittuja päämääriä. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokoukseen pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, jonka toiminta on ollut yhdistykselle vahingollista tai joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen tai muut velvoitteet, mikäli vähintään 2/3 hallituksen kokouksessa läsnäolevista kannattaa erottamista.

4 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2–5 muuta hallituksen jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja taloudenhoitajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa.

5 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä taloudenhoitajan kanssa tai taloudenhoitaja yksin taloudenhoitoa koskevissa asioissa.

6 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

7 §

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu lähetetään kirjallisena vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kullekin jäsenelle.

8 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi- tai maaliskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään viidesosa (1/5) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on tällöin pidettävä kolmen (3) viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, joka on suorittanut jäsenmaksun, yksi ääni. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide. Vaali on suoritettava umpilipuin, mikäli yksikin saapuvilla oleva äänioikeutettu sitä vaatii. Äänioikeutta ei voi käyttää asiamiehen välityksellä.

9 §

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a) Yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja taikka heidän estyneenä ollessaan joku hallituksen jäsen suorittaa kokouksen avauksen.

b) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka samalla toimivat äänten laskijoina.

c) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

d) Hyväksytään kokouksen esityslista.

e) Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.

f) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

g) Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus.

h) Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.

i) Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies.

j) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen kirjallisesti siitä ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että se voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

11 §

Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä, yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain säädöksiä.