Jonotussäännöt

 1. Montessori-lastentalo r.y.:n hallitus vahvistaa leikkikouluun tulevien lasten valinnan.
 2. Lapset valitaan päiväkotiin pääsääntöisesti jonotusjärjestyksen perusteella. Kokopäiväpaikkaa tarjotaan jonotusjärjestyksen perusteella. Jonossa ensin olevalle tarjotaan ensin kokopäiväpaikkaa. Jonotusjärjestyksestä voidaan poiketa päiväkodin johtajan esityksestä vain ihanteellisen ikä- ja sukupuolijakauman turvaamiseksi. Ikäluokkien täydentämisessä noudatetaan jonotusjärjestystä. Mikäli esiopetukseen tarvitaan lisää lapsia, se menee etusijalle.
 3. Lapset pyritään valitsemaan leikkikouluun Montessori-pedagogiikan mukaisesti sinä vuonna, kun lapsi täyttää kolme vuotta. Myöhäisin leikkikoulun aloittamisikä on 4 ½ vuotta, ellei lapsi ole toisesta Montessori-ryhmästä siirtyvä tai esiopetukseen tarvitaan lisää lapsia.
 4. Yhdistyksen hallituksen nimeämä jononhoitaja ottaa lapset jonoon, kun vanhemmat ovat maksaneet jonotusmaksun. Lapset jonottavat syntymävuotensa määräämässä ikäryhmässä. Kunkin ikäryhmän sisällä lapset jonottavat jonotusmaksutositteen perusteella määräytyvän ilmoittautumisiän mukaisessa järjestyksessä kuitenkin niin, että lapset, joilla jo on sisarus Montessori-lastentalo r.y.:n päiväkodissa tai sen yhteydessä toimivassa Montessori-peruskoulussa, ohittavat ikäryhmänsä muut lapset.
 5. Jononhoitaja tarkastaa kaikkien jonossa olevien lasten tilanteen kerran vuodessa. Jonotuslistalla olevien lasten vanhemmille lähetetään marraskuussa tilisiirtolomake jonotusmaksun maksamista varten. Perheen kaikista jonossa olevista lapsista maksetaan erikseen. Lapset, joiden vanhemmat eivät maksa yhdistyksen hallituksen vahvistamaa jonotusmaksua yhdestä maksukehotuksesta huolimatta, poistetaan jonosta. Saapuneiden maksujen perusteella jonotilanne tarkistetaan helmikuun loppuun mennessä.
 6. Syksyllä aloittavien lasten valitsemiseksi yhdistyksen hallitus kerää kunkin vuoden maaliskuussa tiedot siitä, kuinka paljon paikkoja vapautuu päiväkodissa syyskauden alussa. Hallitus jakaa vapautuvat paikat jonottajille huhtikuussa ja ilmoittaa valituksi tulleiden lasten vanhemmille. Valittujen lasten vanhempien on kahden arkipäivän sisällä ilmoitettava, ottavatko he paikan vastaan. Hallitus vahvistaa valinnat huhtikuun lopussa.
 7. Valituksi tulleiden lasten vanhempien on maksettava varausmaksuna yhden kuukauden puolipäivähoitomaksu ylimmän maksuluokan mukaan 30.5. mennessä, mikä vasta vahvistaa aloituspaikan. Maksu hyvitetään perheelle syksyn päivähoitomaksujen yhteydessä, mutta maksua ei palauteta, jos vanhemmat myöhemmässä vaiheessa peruvat lapsen tulon. Jos peritty maksu kuitenkin on suurempi kuin kaupungin vahvistamat tuloluokkien mukaiset hoitomaksut, hyvitetään liikasuoritus vanhemmille.
 8. Lapsia voidaan ottaa päiväkotiin myös kesken lukuvuotta, jos paikkoja avautuu. Tällaisissa tapauksissa valittavien lasten vanhemmilla on harkinta-aikaa yksi viikko. Jos perhe ottaa paikan, se on velvollinen ottamaan paikan seuraavan kuukauden alusta ja maksamaan kyseisen kuukauden hoitomaksun heti. Mikäli paikka on jo vapautunut, voi perhe ottaa sen vastaan myös heti maksamalla jäljellä oleva kuukauden hoitomaksun.
 9. Vanhemmilla on yhden kerran mahdollisuus kieltäytyä tarjotusta leikkikoulupaikasta. Lapsi säilyttää tällöin jonopaikkansa. Jos tarjotusta paikasta kieltäydytään toistamiseen, siirtyy lapsi jonossa vuosiluokkansa viimeiseksi.
 10. Mikäli leikkikoulua käyvä lapsi lähtee pois pidemmäksi aikaa, päiväkotipaikan säilyttämisessä noudatetaan Espoon kaupungin sääntöjä koskien irtisanomista. Pitempään poissa oleva lapsi palautetaan jonoon oman vuosiluokkansa ensimmäiseksi.
 11. Jos kokopäiväpaikkoja vapautuu, niitä tarjotaan ensin osapäiväisille lapsille ja vasta sitten jonossa oleville.